บุคลากร

Artith Panyakham

ประธานประจำสาขา

อาจารย์อาทิตย์ ปัญญาคำ

วุฒิการศึกษา:

วท.บ. วิทยาศาสตร์การกีฬา
วท.ม. วิทยาศาสตร์การกีฬา

สาขาที่ถนัด:

วิทยาศาสตร์การกีฬา

E-mail:Artith. Pan@lru.ac.th

websit: https://www.sp.sci.lru.ac.th/th/artith_-pan/

Warayot Laha

อาจารย์ประจำสาขา

ผศ.ดร.วรายศ หล้าหา

วุฒิการศึกษา:ปร.ด (วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา) มหาวิทยาลัยขอนแก่น วท.ม (วิทยาศาสตร์การกีฬา) มหาวิทยาลันเกษตรศาสตร์ ศษ.บ (พลศึกษา) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สาขาที่ถนัด:Methodology of PE teaching, Innovation in PE and sports, Sports coaching

E-mail:Warayot.Lah@lru.ac.th

websit: https://www.sp.sci.lru.ac.th/th/warayot-lah/

Worasit Sriburin

อาจารย์ประจำสาขา

ผศ.ดร.วรศิษฎ์ ศรีบุรินทร์

วุฒิการศึกษา: ปร.ด.(วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา) มหาวิทยาลัยขอนแก่น วท.ม.(วิทยาศาสตร์การกีฬา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วท.บ.(วิทยาศาสตร์การกีฬา) มหาวิทยาลัยมหิดล 

สาขาที่ถนัด: Sports Science, Physical Fitness Training, Coaching Science,

E-mail:Worasit.Sri@lru.ac.th

websit: https://www.sp.sci.lru.ac.th/th/worasit-_sri/

Yanyong Phanpheng

อาจารย์ประจำสาขา

ดร.ยรรยงค์ พานเพ็ง

วุฒิการศึกษา:ปร.ด. (วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายเเละการกีฬา) มหาวิทยาลยขอนเเก่น วท.ม. (วิทยาศาสตร์การกีฬา เเขนงสาขาวิชาสรีรวิทยาการกีฬา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วท.บ. (วิทยาศาสตร์การกีฬา สาขาการฝึกเเละการจัดการ) มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

สาขาที่ถนัด: สรีรวิทยาการกีฬา, แอโรบิกดานซ์, โยคะ, เวชศาสตร์การกีฬา, เทคโนโลยีทางการกีฬา

E-mail:Yanyong.Pha@lru.ac.th

websit:https://www.sp.sci.lru.ac.th/th/yanyong-_pha/

Jaratsri Sripoka

อาจารย์ประจำสาขา

อาจารย์จรัสศรี ศรีโภคา

วุฒิการศึกษา:

วท.บ. วิทยาศาสตร์การกีฬา
วท.ม. วิทยาศาสตร์การกีฬา (วิทยาศาสตร์
สุขภาพประยุกต์)

สาขาที่ถนัด:

E-mail: Jaratsri.Sri@lru.ac.th

websit:https://www.sp.sci.lru.ac.th/th/jaratsri_sri/

Witwisit Wongkhiew

อาจารย์ประจำสาขา

ว่าที่เรือโทวิชญ์วิสิษฐ์ วงษ์เขียว

วุฒิการศึกษา:วท.ม.วิทยาศาสตร์การกีฬา (นันทนาการศาสตร์) นศ.บ.นิเทศศาสตร์ (การประชาสัมพันธ์)
วท.บ.วิทยาศาสตร์การกีฬา (การจัดการนันทนาการการท่องเที่ยว) 

สาขาที่ถนัด:Recreation/Sport Science/ Dance sport / 
Studen Activity/Sex education

E-mail:Witwisit Won@lru.ac.th

websirt:https://www.sp.sci.lru.ac.th/th/witwisit_won/