วิดีโอแนะนำการออกกำลังกายโดยสาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

วิดีโอแนะนำการออกกำล

Read more

โครงสร้างที่สำคัญของการฝึกซ้อมหรือการออกกำลังกายโดยทั่วไปแต่ละครั้ง (Structure of training Session) จะประกอบด้วยขั้นตอนที่เป็นพื้นฐาน 3 ประการ คือ

โครงสร้างที่สำคัญของ

Read more