โครงสร้างที่สำคัญของการฝึกซ้อมหรือการออกกำลังกายโดยทั่วไปแต่ละครั้ง (Structure of training Session) จะประกอบด้วยขั้นตอนที่เป็นพื้นฐาน 3 ประการ คือ

โครงสร้างที่สำคัญของการฝึกซ้อมหรือการออกกำลังกายโดยทั่วไปแต่ละครั้ง (Structure of training Session) จะประกอบด้วยขั้นตอนที่เป็นพื้นฐาน 3 ประการ คือ

โครงสร้างที่สำคัญของการฝึกซ้อมหรือการออกกำลังกายโดยทั่วไปแต่ละครั้ง (Structure of training Session) จะประกอบด้วยขั้นตอนที่เป็นพื้นฐาน 3 ประการ คือ1. อบอุ่นร่างกาย (Warm up) / ยืดเหยียดกล้ามเนื้อ (Stretching)2. ออกกำลังกาย/ฝึกซ้อม (Exercise/Training) : เน้นทักษะการเคลื่อนไหวพื้นฐาน : (Basic Movement)3. คลายอุ่นร่างกาย (Cool down) / ยืดเหยียดกล้ามเนื้อ (Stretching)🌟 เมื่อผู้ฝึกสอนกีฬาได้รับการพัฒนาองค์ความรู้และเกิดความเข้าใจ จะสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการวางแผนเพื่อพัฒนาทักษะความสามารถและกลไกการเคลื่อนไหวของนักกีฬาให้มีความก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น🌟 โครงสร้างการฝึกซ้อมแต่ละครั้งก็จะมีการเพิ่มขั้นตอนรายละเอียดให้ชัดเจนยิ่งขึ้น ดังต่อไปนี้ คือ1. อบอุ่นร่างกาย (Warm up) แยกออกเป็นขั้นตอน ดังนี้1.1 อบอุ่นร่างกายทั่วไป (General Training)1.2 อบอุ่นร่างกายเฉพาะประเภทกีฬา (Specific Warm up)2. การฝึกทักษะกีฬา (Sport Skills)2.1 ทักษะกีฬาพื้นฐาน (Basic Skills)2.2 เทคนิคทักษะกีฬา (Technique Sport Skills)3. สมรรถภาพทางกลไก (Motor Fitness): Strength, Speed, Endurance, Flexibility, Coordination etc.4. คลายอุ่นร่างกาย (Cool down): Recovery, Relax, Stretching🌟 ยิ่งผู้ฝึกสอนกีฬาใส่ใจที่จะศึกษาเรียนรู้และพัฒนาตนเองมากขึ้นเท่าใด…ก็จะยิ่งเข้าถึงและค้นพบข้อมูลความรู้อีกมากมาย ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในพัฒนา และยกระดับการฝึกซ้อมของนักกีฬาให้มีคุณภาพและมีศักยภาพความสามารถสูงมากยิ่งขึ้น🌟การฝึกซ้อมแต่ละครั้งก็จะยิ่งมีขั้นตอนรายละเอียดที่สมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้น ดังนี้1. การอบอุ่นร่างกาย (Warm up) แยกรายละเอียดเป็นขั้นตอน ดังนี้1.1 อบอุ่นร่างกายทั่วไป (General Warm up)1.2 อบอุ่นร่างกายเฉพาะกีฬา(Sport Specific Warm up)1.3 อบอุ่นร่างกายเฉพาะตำแหน่งหรือเฉพาะตัวบุคคล (Position / PersonalWarm up)2. การฝึกทักษะกีฬา (Sport Skills)2.1 การฝึกเทคนิคทักษะกีฬา (Technique Sport Skills)2.2 การฝึกเทคนิคการเล่นเกม (Game Tactic)3. การฝึกสมรรถภาพความสามารถทางกลไกการเคลื่อนไหวนักกีฬา(Motor Ability Fitness): Agility, Balance , Coordination, Power, Reaction, Speed, FunctionalTraining, Complex Training, Plyometric Training, Recovery Training.4. การคลายอุ่นร่างกาย (Cool down)การฟื้นสภาพร่างกาย (Recovery)การผ่อนคลายกล้ามเนื้อ ( Muscle Relax)การยืดเหยียดกล้ามเนื้อ(Strerching)🌟 ซึ่งหลักการและขั้นตอนการฝึกซ้อม ดังที่นำมาแสดงให้เห็นเป็นตัวอย่างนี้ ยังมีรายละเอียดที่เป็นองค์ความรู้อีกมากมายที่ผู้ฝึกสอนกีฬาที่ปรารถนาจะพัฒนสตนเอง จำเป็นต้องศึกษาหาความรู้และทำความเข้าใจเพื่อนำมาใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาความสามารถให้กับนักกีฬา🌟 ดังนั้น จึงควรตรวจสอบตนเองก่อนว่า…รู้จัก…รู้จริง…และรู้แจ้ง…ในสิ่งที่เห็นหรือสิ่งที่ท่านให้นักกีฬากระทำมากน้อยเพียงใด…ก่อนที่จะให้นักกีฬาลงมือฝึกปฏิบัติ…เพื่อความสำเร็จและผลงานของตนเอง